بليت قطار

براي 
- تهيه بليت قطار
- اطلاع از نرخ مسيرها
- روز و ساعت حركت قطارها

با شماره 28-4212026- 0311 تماس بگيريد.

شما همچنين مي توانيد نقشه خطوط ريلي كشور، برنامه حركت قطارهاي مسافري و امكانات قطارهاي مسافري كشور را در اين سايت ببينيد.